Administrative units

Administrative units in Vietnam (state, county..). Found 6 pcs. ♥ = more popular

Central Highlands, Tây Nguyên
Mekong River Delta, Đồng bằng sông Cửu Long
North and South Central Coast, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung
Northern Midlands and Mountains, Trung du và miền núi phía Bắc
Red River Delta, Đồng bằng sông Hồng
Southeast, Đông Nam Bộ

Administrative units on map

You can click on map marker to select administrative unit.